Evolutiile tehnologice rapide si globalizarea au generat noi provocari pentru protectia datelor cu caracter personal. Amploarea colectarii si a schimbului de date cu caracter personal a crescut in mod semnificativ. Tehnologia permite atat societatilor private, cat si autoritatilor publice sa utilizeze date cu caracter personal la un nivel fara precedent in cadrul activitatilor lor.
Protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental.
SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L. cunoaste importanta datelor dumneavoastra personale si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in cadrul prezentelor Termeni si Conditii.
SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L. a luat fiinta in baza actului constitutiv conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6157/2009 atribuit in data de 25.05.2009, avand Cod unic de identificare nr. 25592633, atribut fiscal RO.
SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L are sediul in Bucuresti, str. Domnita Ruxandra nr.1 cod fiscal RO5201790, email: office@safeco.ro, si este reprezentata legal de Daniela Loghin – Administrator.
SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L respecta confidentialitatea tuturor clientilor si confidentialitatea tuturor vizitatorilor site-ului www.safeco.ro si va trata/prelucra datele personale cu mare atentie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.
SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale.
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate.
Daca nu sunteti de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii nu utilizati www.safeco.ro sau nu ne furnizati datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii sa fie conditionate de furnizarea datelor dvs. personale.
SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, stergerea, distrugerea, arhivarea.
Pentru a accesa www.safeco.ro, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.
In vederea realizarii atributiilor stabilite de lege si desfasurarii activitatii curente, inclusiv derularii activitatii contractuale, precum si in vederea aplicarii prevederilor legale, inclusiv cele privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE), SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L va poate solicita anumite date cu caracter personal. In acest sens, SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L va putea prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: date personale de identificare, date cu caracter personal privind familia, date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala, date cu caracter personal privind statutul persoanei etc

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:
– Clientii persoane fizice ai SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L. (actuali, fosti sau potentiali), reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali
– Reprezentantii / imputernicitii / angajatii / persoanele de contact (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii etc);
– Vizitatorii site-ului safeco.ro.

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.
Pentru a va putea oferi serviciile specifice activitatii SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L., se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L..
Prin citirea prezentelor prevederi, si/sau semnarea oricarui document prin care sunt furnizate date personale catre SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L., ori prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L. , persoanele vizate sunt informate si/sau isi exprima in mod expres consimtamantul (isi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).
In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L. persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau isi pot retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

– Indeplinirea atributiilor legale ale SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L.
– SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal in scopul prestarii serviciilor de contabilitate, a intocmirii raportarilor interne catre management, a raportarilor periodice catre utilizatori ai informatiilor contabile, precum statul si institutiile sale
– Derularea activitatii comerciale/contractuale a SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L. ;
– Facturarea si incasarea valorii serviciilor oferite de SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L.
– Gestionarea relatiilor cu clientii, comunicarea comerciala cu clientii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare
– Indeplinirea obligatiilor legale incidente
– Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public

SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum urmeaza:
– Clienti persoane fizice ai SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L.
– Reprezentanti/imputernicitii/angajatii clientilor (pentru scopul indeplinirii sarcinilor contractuale);

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

– Autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare,

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi prelucrate de SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L. cu respectarea drepturilor acestora, in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: pentru a gestiona relatia cu clientul si a pentru a indeplini prevederile contractuale incheiate cu clientii sai
Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter personal sa inceteze a mai fi prelucrate de SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L., ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra.
In relatia cu SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L., dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopului mentionat, SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele. Perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitata strict la minimum. Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L pe durata de timp prevazuta in procedurile interne ale SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si masuri de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L. il va informa pe client, fara intarzieri nejustificate, daca afla despre un incident privind datele cu caracter personal care implica date cu caracter personal ale clientului si va lua masurile cerute in conditii rezonabile de client, ca, in intervalul cerut in conditii rezonabile de client, sa remedieze Incidentul privind datele cu caracter personal

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiaza, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, persoanele vizate au dreptul, de a-si retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L., in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunostinta si inteleg faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L. constituie elemente determinante pentru indeplinirea obligatiilor legale, respectarea prevederilor contractual incheiate cu clientii sai.
De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L. este indreptatita sa considere contractul incheiat cu clientul de drept reziliat, fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile.
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor din cadrul SAFE & CONSULTING OFFICE S.R.L. cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office@safeco.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: str. Domnita Ruxandra nr.1, Bucuresti, sector 2. Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a site-ului www.safeco.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea.

SC SAFE CONSULTING OFFICE SRL

Watch Dragon ball super